פטור ממס שבח במכירת מגרש שנתקבל במתנה לאחר שנבנה עליו בית

כאשר הורים מעבירים דירה במתנה לילדם, הוא יאלץ להמתין תקופת צינון בטרם יוכל למכרה בפטור מתשלום מס שבח. תקופת הצינון נעה בין שנה אחת ל-4 שנים, תלוי במגורי הילד בדירה, מצבו המשפחתי ותנאים נוספים עליהם ניתן לקרא בפרק על תקופת צינון לשם קבלת פטור מתשלום מס שבח למי שמוכר דירה שקיבל במתנה.

לשם הבהרת תקופת הצינון אשר על הילד להמתין בטרם ימכור את הדירה כדי לקבל פטור מתשלום מס שבח, נציג את הטבלה הבאה:

אם הדירה לא שימשה דרך קבע למגוריו של המוכר מקבל המתנה

 

 

יהיה רשאי למכור אותה רק לאחר 4 שנים מיום שקיבל אותה במתנה

אם הדירה לא שימשה דרך קבע למגוריו של המוכר מקבל המתנה

נותן המתנה הוא הורה של מקבל המתנה

 

יהיה רשאי למכור אותה רק לאחר 3 שנים מיום שקיבל אותה במתנה

אם הדירה שימשה דרך קבע למגוריו של המוכר מקבל המתנה

 

 

יהיה רשאי למכור אותה בפטור אחרי שיחלפו 3 שנים מיום שהתחיל לגור בה כבעליה

אם הדירה שימשה דרך קבע למגוריו של המוכר מקבל המתנה

נותן המתנה הוא הורה של מקבל המתנה

המוכר מקבל המתנה אינו נשוי

יהיה רשאי למכור אותה בפטור אחרי שיחלפו שנתיים מיום שהתחיל לגור בה כבעליה

אם הדירה שימשה דרך קבע למגוריו של המוכר מקבל המתנה

נותן המתנה הוא הורה של מקבל המתנה

המוכר מקבל המתנה נשוי

יהיה רשאי למכור אותה בפטור אחרי שיחלפו שנה מיום שהתחיל לגור בה כבעליה

אם הדירה שימשה דרך קבע למגוריו של המוכר מקבל המתנה

נותן המתנה הוא הורה יחיד של המוכר

 

יהיה רשאי למכור אותה בפטור אחרי שיחלפו שנתים מיום שהתחיל לגור בה כבעליה

 

 

 

בכל העמודה הזו לא סופרים שנים לפני גיל 18

עד כאן במקרה של מכירת דירה.

מגרש שנתקבל במתנה

תחילה, יש להבהיר את המצב המשפטי, במקרה שהילד אינו בונה על המגרש ומוכר אותו. במקרה זה אין תקופת צינון כלשהי שכן מכירת המגרש אינה פטורה ממס שבח.

מגרש שנתקבל במתנה והילד בנה עליו בית

השאלה הנשאלת היא מה קורה במקרה של העברת מגרש במתנה לילד, כאשר לאחר קבלת המתנה, הילד בונה על המגרש בית. האם בכלל יהיה על הילד להמתין תקופת צינון ואם כן, מתי מתחילה תקופת הצינון, האם מיום שהמגרש הועבר במתנה או מיום שבנית הבית הסתיימה, ומה אורכה של תקופת הצינון.

השאלה מתחדדת עוד יותר אם שווי הבניה עולה על שווי המתנה.

התשובה טמונה בסעיף 49ו(ג) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) המגדיר מהי דירת מתנה ומדגיש כי גם תשלום עבור הדירה על ידי אחר מהווה מתן דירה במתנה:

(ג) לענין סעיף זה -

(1) יראו קבלת 50% לפחות ממחיר הדירה במתנה, בתוך שלוש שנים שקדמו לרכישתה, כקבלתה במתנה;

(2) אם הבעלות בדירה הנמכרת משותפת לבני-זוג, יביאו בחשבון לענין התקופות האמורות בסעיף קטן (א) את גילו של המבוגר שבהם.

התשובה לדעתי היא כדלקמן:

אם שווי המגרש עולה על שווי הבניה, והמגרש הועבר לילד במהלך 3 השנים לפני גמר הבניה, הרי שלפי סעיף זה מהווה העברת המגרש דירת מתנה כמשמעותה בסעיף ולכן יש לחשב את תקופת הצינון מיום גמר הבניה בהתאם לתקופות המנויות לעיל בטבלה.

מצד שני, אם שווי המגרש נמוך משווי הבניה, הרי שאין בהעברתו ללא תמורה לילד משום העברת דירה במתנה כמשמעותה בסעיף  49ו(ג) לחוק מיסוי מקרקעין, ולכן אין צורך בתקופת צינון כלשהי.

לכתוב תגובה